avant_garde

mutek.jp 2019

 • visual:

  shintaro ono

 • human modeling:

  hitomu ito

 • shoot/edit:

  koji azuma

avant_garde web site

 • design:

  shintaro ono

 • coding:

  kota

sxsw 2019

 • visual/sensor engineering:

  shintaro ono

wave_equation

 • coding:

  shintaro ono